Nederland vergrijst, wat betekent dat er op de werkvloer steeds meer senioren rondlopen. Hoewel dit een algemene trend is die geldt voor de gehele beroepsbevolking, verschilt de snelheid van de vergrijzing nogal per sector. Wanneer het gaat om de Field Service industrie, en dan met name de technische dienstverlening, loopt deze trend nog harder dan gemiddeld. Wat betekent dit voor de branche, en hoe gaat men hiermee om?

Verloop ouder personeel

Door toedoen van de babyboomgeneratie vindt er al enige tijd een vergrijzing plaats; zo ook op de werkvloer. Waar in 2001 de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking nog op 38,3 jaar lag, noteerde Nederland in 2014 al een gemiddelde leeftijd van 41,9. Dat is in principe geen probleem: meer oudere medewerkers betekent over het algemeen meer kennis en ervaring in het bedrijf. Het verloop van deze groep is echter wel een puntje van aandacht. Het wegvloeien van de kennis die het met zich meebrengt vormt een probleem voor de Field Service industrie.

Kennis vloeit weg door pensionering

De babyboomgeneratie begint namelijk langzamerhand afscheid te nemen van het werkende leven. Babyboomers werden grofweg gezien geboren tussen 1945 en 1955, in de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog waarin de welvaart gestaag toenam. Dat wil zeggen dat deze grote groep in 2020 tussen 65 en 75 jaar oud is. Mensen uit deze generatie hebben dus de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of gaan deze binnenkort bereiken. Dit heeft nu en in de komende jaren een enorme afzwaai aan personeel tot gevolg. De kennis en ervaring die deze groep in de loop der jaren heeft opgebouwd vloeit daarmee weg. Zeker in de Field Service industrie, waar technische kennis van de buitendienst voor een groot deel in de praktijk wordt opgedaan, is dat een desastreuze ontwikkeling.

Verjonging lastig in technische sector

Werkgevers in veel bedrijfstakken zien de veroudering van hun personeelsbestand met lede ogen aan en proberen als reactie daarop jonge mensen te werven, die nog een lange tijd mee kunnen. Het is echter de vraag of dat lukt in de Field Service industrie. Naast vergrijzing van technisch personeel neemt het aantal leerlingen op technische opleidingen namelijk af. Het aanbod aan technisch geschoold personeel met voldoende technische kennis dat op operationeel niveau inzetbaar is, is dus schaars. Door deze schaarste hebben bedrijven bovendien steeds meer moeite om talent vast te houden. Bedrijven moeten dus meer doen met minder mensen, of moeten freelance monteurs inhuren waardoor kennisoverdracht bemoeilijkt wordt. Deze vicieuze cirkel onderstreept het belang van een slimmere inzet van resources, met innovatieve technologieën die het werk efficiënter, eenvoudiger en minder arbeidsintensief maken. Ook kan het gebruik van nieuwe technologieën het werk interessanter maken voer de jongere generatie, aangezien zij zin opgegroeid in een tijd van digitalisering.

Wordt technologie wel geadopteerd?

Een nadeel van de inzet van nieuwe technologieën, is dat het juist de oudere werknemers soms kan afschrikken. Aan het einde van hun carrière zitten zij er vaak niet op te wachten om nog volledig omgeschoold te worden om nieuwe tools te adopteren. Bovendien heerst bij deze groep veelal de opvatting: “we doen het al jaren zo, waarom zouden we dit veranderen?” Hoe zorgt u dan toch dat de belangrijke kennis die zij hebben opgebouwd binnen de organisatie blijft en overgedragen wordt op de nieuwe generatie?

Op weg naar een oplossing

Het is dus niet makkelijk om de juiste oplossing te vinden voor dit probleem. Een innovatief IT-platform, waarbinnen alle technische kennis over de werkzaamheden wordt opgeslagen en vervolgens eenvoudig te raadplegen is, zou kunnen bijdragen aan het borgen van kennis en het trainen van jong personeel. Innovatieve toepassingen zouden zelfs al gebruikt kunnen worden in het onderwijs om de interesse voor deze beroepsgroep te vergroten. Het moet de inzet van de buitendienst bovendien efficiënter en het werk makkelijker maken, omdat (geschoold) personeel schaars is. Aan de andere kant dient de technologie weer dermate simpel zijn in het gebruik, dat deze geadopteerd wordt door een generatie die eigenlijk niet meer wil veranderen.

Efficiënte inzet met connected toepassingen

Er zijn technologische toepassingen op de markt die aan deze criteria voldoen. Zo biedt Microsoft Dynamics 365 for Field Service een integraal platform van waaruit alle informatie over de klant, reparaties en materiaalgebruik wordt opgeslagen en vervolgens tijdens een reparatie beschikbaar kan worden gesteld aan de monteurs via tablets. Het platform kan uitgebreid worden met connected toepassingen die de installaties op afstand monitoren, waardoor monteurs alleen worden ingezet wanneer het echt nodig is. Op die manier springt u efficiënt om met de toch al schaarse resources. Nieuwe innovatieve toepassingen zoals de Hololens kunnen bijvoorbeeld ook gekoppeld worden en een uitkomst bieden bij dit probleem. Het minder ervaren personeel gebruikt de Hololens bij een reparatie, terwijl er op afstand wordt meegekeken door een ervaren monteur die real-time informatie en tips verschaft.

Het is dus moeilijk om een goed antwoord te vinden op het vergrijzingsprobleem probleem, maar zeker niet onmogelijk. Wilt u meer weten over de aanpak van vergrijzing in de Field Service sector? Download dan nu het e-book Vergrijzing in de Field Service industrie: hoe houdt u de kenniskloof in de hand?

Bron:

https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/september/vergrijzing-nederlandse-beroepsbevolking-geen-probleem/